Mang lại nụ cười và tiếng nói cho 10.000 trẻ bị khe hở môi – vòm